NEPŘEVÁZKA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době probíhají práce na doplňujících průzkumech a rozborech projektanta nového územního plánu Nepřevázka, zpracování prvotního návrhu územního plánu a taktéž činnosti jednotlivých specialistů oblasti dopravní a technické infrastruktury, životního prostředí atd. S ohledem na skutečnost, že územní plán by měl sloužit obci, jejím obyvatelům, je snahou pořizovatele územního plánu co nejvíce zapojit veřejnost do samotného procesu. Z tohoto důvodu jsou v sekci 2. fáze "Průzkumy a rozbory" zveřejněny formuláře, ve kterých může kdokoliv z veřejnosti psát své konkrétní požadavky na nový územní plán. Tyto požadavky budou průběžně předávány projektantovi nového územního plánu. Požadavky bude možné zasílat do 30. dubna 2020. Poté bude ponechán časový prostor pro vypracování samotného prvotního návrhu územního plánu, který bude projednán s veřejností a dotčenými orgány.

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN